Reklámszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Jelen reklámszolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek a megjelenő Liftreklám média nyomdailag előállított kiadványokban található hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre vonatkoznak. „ÁSZF”: a Reklámközzétevő által végzett reklámértékesítésre, és a reklámoknak a Reklámközzétevő gondozásában megjelenő kiadványokban történő közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

Reklámozó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklám közzétételét a Reklámközzétevőtől, illetve a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő megrendeli;„Reklámközzétevő”: Terecskei László egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét, Belsőnyír 1/b. Adószám: 73052797-1-23 Bankszámla: OTP Bank 11773322-06999575, amely az egyedi szerződésben megjelölt “Liftreklám média Kecskemét” kiadója.

  1. A szerződés tárgya

  2.  Reklámközzétevő a kecskeméti “Liftreklám média” plakátok havonta megjelenő kiadványok kiadója. Felek a megrendelőlapon meghatározott feltételekkel megállapodnak a megjelentetni kívánt hirdetési felület méretében, havi díjában, annak díjazásában és hirdetési időszakában. Reklámozó az erre rendszeresített megrendelőlap kitöltésével és aláírásával megrendeli a kecskeméti Liftreklám plakátokon a hirdetési felületet és egyúttal elfogadja az “ÁSZF” tartalmát. Reklámok megjelentetése a Reklámközzétevő kiadványaiban a Reklámközzétevő és a Reklámozó között írásban létrejött Egyedi Megrendelőlap alapján történik. Jelen “ÁSZF”  a Megrendelőlap elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában, így a Megrendelőlap aláírásával jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.
  1. A Reklámközzétevő kötelezettségei

  2. Reklámközzétevő vállalja a Reklámozó által átadott és megjeleníteni kívánt hirdetés közlését a megrendelő lapon meghatározott időszakban és feltételekkel a kecskeméti liftreklám média plakátjain. Amennyiben Reklámozó a hirdetéshez nem nyomdai feldolgozásra alkalmas hirdetési anyagot, hanem nyersanyagot bocsát rendelkezésre, úgy Reklámközzétevő a hirdetés grafikai tervét elkészíti, melynek technikai költségeit átvállalja. A nyersanyagból készített hirdetés-tervezetet a Reklámozóval előzetesen egyeztetett módon köteles jóváhagyásra visszaküldeni. Reklámközzétevő a plakátokon belül a Reklámozó hirdetésének elhelyezését a lehetőségek függvényében veszi figyelembe, kivéve Reklámozó feláras helyfoglalását, melynek plusz költsége a hirdetési díj 20%-a. Reklámközzétevő köteles a hirdetési anyagot a lehető legmagasabb színvonalon (garantált minőség 300 dpi felbontás/150gr/m2) előállítani. A Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 3. § (3) bekezdésének megfelelően Reklámközzétevő kijelenti, hogy a megrendelt reklámok után a 2018. és 2019. adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli.

III. A Reklámozó kötelezettségei

  1. A Reklámozó a nyomdai előkészítésre alkalmas mellékleteket (fotók, kéziratok, változtatások) anyagot a Reklámközzétevő kapcsolattartó e-mail címére (terecskeimedia@gmail.com), a megjelenést megelőző hónap 25. napjáig köteles megküldeni. Amennyiben a Reklámozó fenti határidőig nem küldi meg, úgy az előző havi esetlegesen aktualitását veszített hirdetési anyag kerül megjelentetésre. Ebben az esetben Reklámozó köteles a hirdetési díjat megfizetni Reklámközzétevő részére. A leadott hirdetési anyag tartalmáért a Reklámozó a felelős. A Reklámozó kijelenti, hogy olyan hirdetési anyagot bocsát a Kiadó rendelkezésére, mely nem sérti a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényt, továbbá a jelen szerződésben meghatározott hirdetési tevékenységet érintő egyéb jogszabályok rendelkezéseit, illetőleg nem sérti harmadik személyek személyhez fűződő szerzői vagy bármely más jogát. Politikai hirdetések megrendelése esetén, Kiadó az esetlegesen felmerülő plakáttartó keretek idegen kezű rongálásaira tekintettel, azok esetleges helyreállítási költségeinek fedezetére, politikai hirdetési felárat számít fel, melynek minimális összege a mindenkori hirdetési listaár 30-50%-a, a hirdetési mérettől függően. Kiadó a megjelentetett politikai hirdetéseken minden esetben feltünteti a „fizetett politikai hirdetés” szöveget.
  2. Megrendelés

Reklámközzétevő a megrendeléseket kizárólag írásban (igazolt és azonosítható módon, futárküldemény, fax, vagy e-mail útján), a Reklámozó által cégszerűen aláírva fogadja el. A megrendelési formanyomtatványnak (a továbbiakban: „Megrendelő”) kötelezően tartalmaznia kell az alábbi adatokat: Reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme), adószáma(természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a Kiadvány neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe,  a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, valamint ezeken kívül minden egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges. Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles a Reklámközzétevőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a Reklámközzétevő a reklámot nem teszi közzé. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt Reklámozó Reklámközzétevőnek bemutatni köteles.

  1. Felek közötti Szerződés

Amennyiben a szerződéses adatok rendelkezésre állnak  – határozott időre jön létre attól a naptól kezdve, amikor Reklámközzétevő a megrendelést írásban (futárküldemény, fax, vagy e-mail útján) visszaigazolja, vagy a megrendelésnek megfelelően a Reklám szerkesztését az adott Kiadványban megkezdi, addig a napig, amikor a Reklám teljes ellenértéke Reklámközzétevő bankszámláján jóváírásra, vagy készpénzben kifizetésre kerül. A Szerződés a visszaigazolás, ennek hiányában a megrendelésnek megfelelően, a Reklám szerkesztésének megkezdése napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevőnek jogában áll visszautasítani a Reklám közzétételét, ha az sérti a hatályos jogszabályokat (különös tekintettel a Grtv. rendelkezéseire), illetve ha a Reklámközzétevő egyoldalú megítélése szerint: a Reklám közzététele közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható,  a Reklám nem egyeztethető össze Reklámközzétevő Kiadványának szellemiségével, profiljával, a Reklám közzététele a Reklámközzétevő reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené, a közzététel technikai vagy terjedelmi okokból nem teljesíthető, a közzététel jelen ÁSZF vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexének rendelkezéseit sértené.

  1. Felelősség és szavatosság

A Reklámozó szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerint a Reklámközzétevőnek felhasználásra, kidolgozásra átadott reklámanyagok nem ütköznek jogszabályba, különösen nem a Grtv., valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (ideértve a védjegy-,és adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést korlátozza vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn ezeken harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták.  A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben Reklámozó a jelen ÁSZF-ben vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Reklámközzétevő irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság, stb.) lép fel a Reklámközzétevővel, mint a reklám közzétevőjével szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző reklám helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.  A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottaitól, megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a Grtv. szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt., illetve bármely további vonatkozó jogszabály) alapján fennálló, a Reklámközzétevővel vagy alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amely jogszabályok és/vagy a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Reklámközzétevővel, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Reklámozó köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Reklámközzétevő, vagy az érdekkörében eljáró személyek már megfizették, akkor azt Reklámközzétevő számára megtéríteni. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel/reklámmal kapcsolatosan a Reklámközzétevő, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

VII. Díjazás, kedvezmények, fizetési feltételek, számlázás

Reklámközzétevőt a Reklám elkészítéséért, illetve valamely Kiadványában való közzétételéért a  Megrendelőlapon meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A fizetési határidő, amennyiben a felek nem állapodnak meg másképp, a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napos fizetési határidővel. A készpénzes számla fizetése a hirdetés megjelenését követően szerződéses időszak alatt, felek megegyezése alapján. Reklámozó a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül jogosult. Az 5 munkanapon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni,és Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevő ezen határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó köteles a Ptk. 6:48 §, gazdálkodó szervezet Reklámozó esetén a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot megfizetni Reklámközzétevő számára. Reklámozó  a jelen szerződés mellékletében (megrendelőlap) meghatározott időszak alatt nem mondhatja fel a jelen szerződést, amennyiben mégis felmondja a szerződést, úgy visszamenőleg a lista ár és a kedvezményes ár közti különbözetet, és a fennmaradt hirdetési díjat a lista áron megfizetni köteles. Amennyiben Reklámozónak 8 napnál régebbi, lejárt számlatartozása van, akkor Reklámozó  a kedvezményeket visszamenőleg időarányosan, és a hirdetési szerződés teljes összegének 50%-át köteles kötbérként megfizetni Reklámközzétevő számára, függetlenül attól, hogy a hirdetési időszak, mely időpontjában történik a szerződésszegés. Reklámközzétevő jogosult előrefizetést kikötni az alábbi esetekben:  új Reklámozó esetén (azaz olyan Reklámozó esetén, akivel Reklámközzétevő első ízben köt szerződést, vagy ha a Reklámozónak a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül nem jelent meg Reklámja a Reklámközzétevő kiadványaiban); olyan Reklámozó esetében, aki közvetlenül vagy közvetve a Reklámközzétevővel szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési késedelembe esett; amennyiben a nyilvános céginformáció alapján nem ítélhető meg kellő bizonyossággal a Reklámozó pénzügyi helyzete, fizetőképessége;  ha Felek Szerződése ilyen rendelkezést tartalmaz, a Reklámközzétevő egyedi döntése alapján a szerződés időtartama alatt bármikor. Az előrefizetést Reklámozónak a Reklámközzétevő által kiállított számla levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Reklámközzétevő az adott megrendelést nem köteles elfogadni (visszaigazolni), illetve a már létrejött Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Reklámközzétevő a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni. Az árengedményre a Reklámozó csak akkor jogosult, ha a megrendelésben vagy az Egyedi szerződésben meghatározott időtartamon belül, meghatározott terjedelmű és/vagy számú reklámot megjelentet. A kedvezmény mértéke mindenkor egyedi megállapodás alapján a méret, hirdetési idő és a plakát telítettségének függvénye. A Reklámközvetítő a Reklámközzétevőtől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül –a reklámközvetítési tevékenységre vonatkozó díjon felül –ajándékot, a Reklámközzétevőtől kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A kapott árengedményt a Reklámközvetítő a Reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni. Amennyiben a meghatározott időtartamon belül a Reklámközzétevő érdekkörén kívül felmerült bármilyen ok miatt nem kerül sor a Szerződésben megállapított terjedelmű és/vagy számú reklám megjelentetésére, a Reklámozó a terjedelemre és/vagy megjelenési számra tekintettel adott kedvezmény összegét megfizeti a megjelenésekor hatályos díjszabás szerint. Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy különleges közlemények vagy különleges kiadások esetén a mindenkor érvényes díjszabásokon kívüli más árakat alkalmazzon. Az ÁSZF vagy a mindenkori Árlista változását Reklámközzétevő köteles a változást megelőzően legalább 15 nappal közölni a Reklámozóval. Aki a korábbi ÁSZF-nek megfelelően kötött Szerződést Reklámközzétevővel, arra az új ÁSZF rendelkezései csak annak írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak a Szerződés eredeti határidejéig. Az Árlista változását megelőzően megrendelt reklámokra az ár-és feltételváltozás csak abban az esetben érvényes, ha a felek arról egyetértően írásban nyilatkoznak.

VIII. Szerződésszegés

Ha egy Reklám teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és Reklámozó a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a Reklám közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül közölte a Reklámközzétevővel, a Reklámozó igényt tarthat árkedvezményre, vagy egy pótlólagos Reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a Reklám kiigazításához szükséges. Amennyiben Reklámközzétevő Reklámozóval közösen megállapított időpontban nem közli a pótlólagos Reklámot, vagy abban is hibák találhatók, a Reklámozó követelheti az arányos díj megtérítését. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és/vagy tartalmában olyan mértékű hiba rejlik, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti. Ismételten megjelenő Reklámok esetén a Reklámozó köteles minden közlés után azonnal megvizsgálni azok helyességét és teljességét. Reklámközzétevő nem ismeri el a Reklámozó árkedvezményre, vagy egy helyreigazító Reklám ingyenes megjelentetésre való igényét, ha az ismételt megjelenéskor ugyanaz a hiba ismétlődött, anélkül, hogy az előző megjelenés után Reklámozó felhívta volna rá Reklámközzétevő figyelmét.

  1. Egyéb rendelkezések

Azon adatokat, amelyeket Reklámozó szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan bocsát Reklámközzétevő rendelkezésére, Reklámközzétevő csak a jelen ÁSZF, valamint az Egyedi szerződés (megrendelőlap) rendelkezéseivel összefüggő célnak megfelelően használhatja fel. Felek a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért Felek felelősséggel tartoznak.

Felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetére a Felek kikötik a Kecskemét Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Ha Reklámközzétevő valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Reklámközzétevő lemondott.  A fentiekben a Reklámközzétevő részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak, és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Reklámközzétevő rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2018. március 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek hatályukat vesztik. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismertetéséről a Reklámközzétevő oly módon gondoskodik, hogy arra Szerződésekben, illetve a Megrendelőn a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a liftreklamkecskemet.hu weboldalon kerül közzétételre.

Kecskemét, 2018. március 1.